Gizlilik Politikası

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

Şirket, Kullanıcıların gizli bilgilerini, kendi gizliliğini korumak ve muhafaza etmek için aldığı önlemleri alarak, makul seviyeden az titizlik göstermeyerek koruyacağını ve bilgileri bilmeye mutlaka ihtiyacı olan üçüncü kişiler (kendi çalışanları ve yetkili idari makamlar da dâhil olmak üzere) ile sınırlı tutacağını kabul eder. Şirket, Kullanıcıların kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) uyarınca işlemekte olup kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bilgiler, Aydınlatma Metni’nde Kullanıcılara sunulmaktadır.

Feragat Ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

HİZMETLERİ KULLANIMINIZDAN DOĞACAK TÜM RİSKİN, YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE SİZE AİT OLACAĞINI KABUL ETMEKTESİNİZ. Şirket, meydana gelebilecek sorunlara karşı uyarmış olsa bile hizmetlerin kullanımıyla bağlantılı veya herhangi bir şekilde bunun sonucu olan kâr kaybı, veri kaybı, kişisel yaralanma ve mal hasarı dâhil hiçbir dolaylı, tesadüfi, hususi, emsal niteliğinde, ceza gerektiren ve sonucu olan hasarlardan ve sorunlardan yükümlü değildir. Şirket bu tür hasarların olma olasılığına karşı uyarmış olsa bile aşağıdakilerden kaynaklanan herhangi bir hasardan, yükümlülükten veya kayıptan sorumlu tutulamaz:

• hizmetleri kullanımınız, hizmetlerle alâkanız ya da hizmetlere erişiminizin veya kullanımınızın aksaması; • Şirket’in makul kontrolünün dışındaki sebeplerden kaynaklanan performans gecikmelerinden ya da başarısızlıklarından, Şirket sorumlu değildir.

Uyuşmazlıkların Çözümü

Sözleşme’den doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır. Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Uyuşmazlığın çözümünde sözleşmesel boşluk bulunduğu durumda Türk kanunları kıyasen uygulanacaktır.

Delil Sözleşmesi

Taraflar, Sözleşme’den doğabilecek her tür ihtilaflarda Şirket’in ticari defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari iletilerin, anlık mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, e-postaların, sosyal medya yazışmalarının, bağlayıcı, muteber, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bunların kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Feragat Ve Bölünebilirlik

Taraflar’dan birinin Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

Sözleşmenin Yorumlanması

Bu Sözleşme’deki madde başlıkları, Sözleşme’nin yorumunu etkilemez. “Veya” kelimesi kendi anlamından farklı bir anlam ifade etmez. “Dahil” kelimesi “dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın” anlamındadır. Bağlam aksini gerektirmedikçe, tekil sayıdaki veya çoğul sayıdaki kelimelerin her biri tekil sayıyı veya çoğul sayıyı ifade eder. Tüm zamirler eril, dişil ve cinsiyetsiz zamir biçimlerini içerir.

Sözleşmenin Gönüllü Olarak Akdedilmesi

Bu Sözleşme, gönüllülük esasına dayanmaktadır ve Şirket adına herhangi bir zorlama ya da usule aykırı etkileme içermemektedir. Kullanıcı;

 1. Bu Sözleşme’yi okuduğunu,
 2. Sözleşme’nin koşullarını ve yaptırımlarını anladığını,
 3. Hukuki ve bağlayıcı etkilerinin tamamen farkında olduğunu gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Fesih

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Kullanıcı’ nın Sözleşme’ yi feshetmek için uygulamayı silmesi ve bu hususun Şirket’in kayıtlarına geçmesini istediği takdirde de vocomobileapp@gmail.com adresine mail göndermesi yeterlidir. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’yi feshetmesi halinde, Şirket tarafından sunulan hizmetlerin kullanımını derhal durdurması gerekmektedir.

Bildirimler

Şirket, Hizmetler üzerinden genel bir bildirim olarak, Kullanıcı’nın e-posta adresine e-posta göndererek, mobil uygulama üzerinden veya Kullanıcı’nın Hesabında belirtilen elektronik adresine yazılı ve/veya telefon numarasına yazılı ve/veya sözlü olarak göndererek bildirimde bulunabilir. Bu bildirimlerin Türk Borçlar Kanunu’nun kastettiği anlamda ihtar yerine geçeceğini taraflar kabul eder.

Kullanıcı Kabul Beyanı

Sözleşme’deki hüküm ve koşulları okuduğumu ve açıkça kabul ettiğimi onaylıyorum; Feragat ve Sorumluluğun Sınırlandırılması kapsamında yasal haklarımın ve başvuru yollarımın sınırladığını kabul ediyorum. Bu Sözleşme’ye onay verdiğimi kabul ediyorum, tüm yükümlülüklerimin yasaların izin verdiği ölçüde tamamen ve koşulsuz feragatinin farkındayım. Uygulamayı tüm riskleri kabul ederek kullanacağımı onaylıyorum. İşbu Sözleşme’yi onaylamak suretiyle Hizmetlere erişim ve kullanımım ile Bu Sözleşme’de belirtilen şartları ve koşulları okuduğumu, anladığımı ve kabul ettiğimi gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiş oluyorum.

Cezalar

Kullanıcı, faaliyetlerinden dolayı Şirket’in zarar görmesi halinde Şirket’in zararı talep edebileceğini, Şirket’in hukuki, cezai ya da idari sorumluluğu doğduğu halde Şirket’in Kullanıcıya rücu edebileceğini kabul eder. İşbu maddede belirtilen ceza bedellerinin tahsil edilmesi, Şirket’in ek operasyon maliyetlerini ve cezayı aşan zararını talep etme hakkını engellemeyecek olup, Şirket Kullanıcı’nın Sözleşme’yi ve/veya yasaları ihlalinden kaynaklanabilecek tüm hukuki ve cezai hak ve alacak taleplerini saklı tutmaktadır. Kullanıcı, eğer hatalı bir tespit yapıldığını düşünüyorsa açıklayıcı bir metinle help@vocoapp.com adresine e-posta göndermelidir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni

 1. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni 1.1. Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hususunda Voco Teknoloji A.ş olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca bilgilendirme yapmaktayız. 1.2 Voco Teknoloji A.ş olarak vatandaşlarımızın kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve İnsan Haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimiz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.
 2. Tanımlar 2.1. Aydınlatma metninde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri ve veri işleme kavramları KVKK’ da yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır. KVKK’ da geçen; 2.1.1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, 2.1.2. Kişisel Veri: kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 2.1.3. Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, 2.1.4. Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, 2.1.5. Kişisel verilerin işlenmesi: kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder
 3. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri 3.1. KVKK 4. Maddesinde belirtilen veri sahibine ait kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, veri sorumlusu Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenecektir.
 4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı 4.1. KVKK’ nın 4. , 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz; 4.1.1. Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, 4.1.2. İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, 4.1.3. Doğru ve güncel olarak, 4.1.4. Belirli açık ve meşru amaçlar ile İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenecektir. 4.2. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi; Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası; Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası; Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi; şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, iş başvuru yapmanız halinde değerlendirme yapılması, çalışanımız olmanız halinde kanuni ve hukuksal yükümlülüklerimizi yerine getirmek; kalite takibinin sağlanması; tedarik edilen ürünlerin takibi; işletmemizi ziyaret ettiğinizde güvenlik ve kimliğinizin tespiti amacıyla; şirketimizden bilgi talep etmeniz halinde sizinle irtibat kurulması; ürün satın almanız halinde bu sözleşmenin ifası; Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi; Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi; Hukuk işlerinin takibi; İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası; Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra insan kaynakları politikamız dâhilinde veya performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi işletmesel nedenler ile Şirketimiz veya Şirketimizin iş birliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.
 5. Kişisel Verilerin Aktarılması 5.1. Kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin ve şirketinizin ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
 6. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Dayanağı 6.1. Kişisel veriler, şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde sözlü, yazılı ve/veya elektronik bilgilendirmede bulunularak ve gerektiğinde açık rızaları alınarak sözlü, yazılı ve/veya elektronik yollarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olmak kaydıyla, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir. Bunun yanı sıra; bizimle irtibata geçmeniz, sözleşme ilişkisinin kurulması, işletmemizi ziyaret etmeniz, ticari faaliyet amacıyla irtibata geçmemiz için bilgilerinizin tarafımıza iletilmesi, tanıtım organizasyonlarında bilgi paylaşımı gibi şirketimizin ticari amacı çerçevesinde farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 6.2. Ayrıca, Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından, bu aydınlatma belgesinde belirtilen amaçlar dışında işlenmeyeceğini, yurt içinde ve yurt dışında bulunan 3. kişilere aktarılmayacağını ve saklanmayacağını temin ederiz.
 7. Verilerin Saklanması ve Silinmesi: 7.1. Şirketimiz, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup, mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
 8. Veri Sahibinin Hakları 8.1. Veri sahipleri, veri sorumlusu olarak hareket eden Şirkete başvurarak kendisiyle ilgili; 8.1.1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 8.1.2. Kişisel verisinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 8.1.3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; 8.1.4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme, 8.1.5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, 8.1.6. 6698 sayılı KVKK’ nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, 8.1.7. KVKK’ nun 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 8.1.8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 8.1.9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 8.2. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “vocoapp.com” adresine Kişisel Veri Bilgi alma ve işlem talep formu ıslak imzalı olarak veya “help@vocoapp.com” kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından ÇAĞRI MANGIR ’a daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle gönderebilirsiniz. Başvurular TÜRKÇE ya da İngilizce yapılmalıdır. 8.3. Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. 8.4. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. 8.5. Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ÇAĞRI MANGIR Tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.